BON NADAL i FELIÇ 2010

Acta Assemblea 11.11. 2008

ASSEMBLEA AMPA TORRE ROJA
Sant Pere de Vilamajor,  11 de novembre de 2008

S’inicia la sessió a les 21.20 h, amb 37 persones inclosos els membres de la Junta de l’AMPA.

1. Lectura de l’Acta de l’Assemblea Ordinària del 2007
Llegeix la Maria.
Aprovada per unanimitat.

2. Funcionament de l’AMPA
Es presenten el membres de la junta de l’AMPA.
      - Ens organitzem en base a uns estatuts. Tots som membres de l´AMPA.
La Junta  és la rectora de les activitats que fa l’AMPA.
S’informa sobre la possibilitat de participar en les comissions sense formar part de la Junta
       - Des de l´AMPA som responsables de:
      - Extraescolars
      - Servei d’acollida
      - Casal tardes juny
      - Sopar-ball olimpíades
      - Activitats entre AMPA (Sant Jordi, bicicletada...)
      - Formació pares
      - Butlletí 
      Juntament amb l’escola de:
      - Material i llibres
           - Reutilització de llibres
      Col·laborem amb projectes d’escola com:
      - Castanyada, tió, olimpíades, final de curs
       - Sortides escolars
       - Escacs
       -Transport escolar
     - Cada comissió explica els seus objectius.
       Es comenta que des de la junta en l’espai de trobada aquest any  seria interessant parlar dels temes: esport i salut i lectura.

3. Presentació  comptes 2007/2008 i del pressupost 2008/2009.
      S’explica  l’estat de comptes 2007-2008 i s’aprova per unanimitat .
Presentació del pressupost 2008-2009:
Sorgeixen varies preguntes:
- El tema del menjador, qui el porta? S’aclareix que tant el menjador com la cuina ho porten des de l’escola directament. L’AMPA només fa la gestió de monitores.
- El sou de l’administrativa d’on surt? S’explica que es fan percentatges i es repercuteix sobre totes les partides.
- A la partida de logopèdia, demanen si des de l’AMPA es podria considerar l’ajuda d’un monitor per famílies que no poden pagar. Expliquen que per això ja existeixen beques i altres ajuts que es demanen a través de l’escola.
Després d’aquestes qüestions, s’aprova per unanimitat el pressupost.
 
4. Renovació de la Junta de l’AMPA
Hi ha dues baixes: La Montse Castellví i la Cristina Bundó.
Hi ha quatre persones interessades en entrar: Jordi Guillen, Paqui Ortega, Cristina Benesey i Neus Arribas.
Hi ha canvis en els càrrecs: La Maria deixa el càrrec secretària i en Manel Fernández deixa el càrrec de vicepresident. Passen a ser vocals.

Els càrrecs queden de la següent manera:

Presidenta:                       Marta Miralles
Vicepresident:                   Pamela Isús
Tresorera:                        Teresa Verdaguer
Secretària:                       Sònia March
Vocals:                            Valentí Calmaestra
                                      Maria Lucchetti
                                      Manel Fernández
                                      Nati Ponce
                                      Laia Salamó
                                      Esther Salvador
                                      Noemí Bertomeu
                                      Manel Sans
                                      Gemma Llonch
                                      Mª del Mar Lozano
                                      Mª José Corrales

S’incorporen tres persones noves:               Paqui Ortega
                                                            Jordi Guillen
                                                            Cristina Benesey
                   
S’aprova per unanimitat.   

     5. Consell escolar
         S’explica els pares que hi ha eleccions al consell escolar perquè s’animin        
         a presentar candidatura.

6. Precs i preguntes
- Alguns pares proposen temes per les xerrades de l’espai de trobada:
* Gelosia germans / límits a la relació amb els pares
* Intoleràncies i al·lèrgies

- Demanen si hi ha la possibilitat que el preu del menú de celíacs sigui                         
el mateix que el del menú normal. Es  diu que es parlarà amb l’escola, que és qui porta el menjador.

- Creuen que seria interessant que els fulls informatius es donessin per        família i no per nen. S’estudiarà però a la pràctica es més complicat per les presses amb les que normalment s’han de repartir.

- Comenten que els nens de P3 i P4 estan molt d’hora i amb l’abric posat al hall de l’escola a l’hora de sortida. Ho comentarem a l’escola.
     
Es tanca la sessió a les 23.05 h.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau de la presidenta.
                              Vist i plau
 La secretària sortint                                        La presidenta                     


     Maria Lucchetti                                         Marta Miralles


La secretària entrant        Sònia March

    Jo Sònia March, com a secretària de l’associació de mares i pares de l´Escola Torre Roja, inscrita amb el número 15.305 de la secció 1 del Registre d’associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya,


    CERTIFICO:


    Que a l´Assamblea General de mares i pares de l´Escola Torre Roja de data 11 de novembre de 2008, es va procedir a l’elecció de la nova Junta Directiva, que ha quedat composta pels membres següents:

        Càrrecs        Persones que els ocupen

        Presidenta:                 Marta Miralles
        Vicepresident:            Pamela Isus
        Tresorera:                 Teresa Verdaguer
        Secretària:                Sònia March
        Vocals:                     Maria Lucchetti
                                        Valentí Calmaestra
                                        Manel Fernández
                                        Nati Ponce
                                        Laia Salamó
                                        Esther Salvador
                                        Noemí Bertomeu
                                        Manel Sans
                                        Gemma Llonch
                                        Mª del Mar Lozano
                                        Mª José Corrales
                                        Paqui Ortega
                                        Jordi Guillén
                                       Cristina Benesey
               
I, perquè així consti, signo aquest certificat.   


                    Sant Pere de Vilamajor, a 11 de novembre de 2008

     
      La secretària                    Vist i plau
                              La presidenta                             Sònia March                    Marta Miralles